Det finns många anledningar till varför man inte prioriterar en kurs…

Jag vill inte skrämma mina barn! Många är tveksamma till våra kurser för att de oroar sig för att barnen blir rädda och förlorar sin tillit eller oskuldfullhet. Vi har ägnat mycket tid och tankar på att utveckla ett sätt att presentera färdigheter på ett sätt som är roligt snarare än skrämmande. Vi kan inte lova att något barn i framtiden inte blir rädd, men av alla hundratu- sentals barn vi tränat hittills har inte en enda förälder eller annan vuxen kommit till oss efter en kurs och sagt att deras barn blivit räddare. Det är snarare tvärtom. De flesta vuxna berät- tar för oss att barnen blivit tryggare och har fler verktyg för att hantera sina rädslor om de kommer upp. Vi fokuserar på vad barn behöver göra snarare än vilka problemen är, precis som man lär barn brandsäkerhet utan att gå in på alla detaljer om vad som händer om man råkar ut för en brandolycka.

Vi har inte tid just nu. Många av oss brottas med att det inte finns tillräckligt med tid för allt som vi måste göra. Att trycka in ytterligare en sak kan kännas överväldigande. Vi försöker alltid samarbeta med grupper och individer för att ge dem olika valmöjligheter kring en kurs. Eftersom vi själva inte vill att barn ska råka illa ut försöker vi övertyga dem vi kommer i kon- takt med att prioritera en Kidpower kurs framför till exempel en fritidssysselsättning efter- som våra utbildningar handlar om barnens fysiska och känslomässiga hälsa, och inte om rekreation.

Jag vill inte tänka på det där. Som vuxen kan man ha egna rädslor eller man kanske själv har varit med om skrämmande upplevelser. Det är jobbigt att behöva tänka på att det finns nå- gon som vill göra illa barn. Ofta kan vi omedvetet tro att om vi trycker undan alla tankar på våld och övergrepp så kommer det inte att hända. Vilket tyvärr inte är sant.

Mitt barn vill inte. Många vuxna inte vill “tvinga” sina barn till något och ger dem därför möjligheten att välja om de vill eller inte vill komma till våra kurser. Detta kan vara ett pro- blem då många barn helt enkelt inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet att välja vad som är bra och inte bra för dem. Många barn vill inte gå till tandläkaren till exempel men vi låter inte barnen välja om de ska gå eller inte för det handlar om deras hälsa.

Mitt barn har redan lärt sig det där. Ibland kan det handla om att det är svårt att skilja olika utbildningsprogram åt eller att man har negativa erfarenheter av liknande utbildningar. Många säger ”någon har redan pratat med mitt barn om detta i skolan och det räcker”. Vår professionella, genomgripande och praktiska utbildningsprogram är unikt i dessa samman- hang. Vi har hittills utbildat över en miljon personer, varav hälften är barn, utan några rap- porter om att kunskaperna missbrukats eller att ett barn blivit traumatiserat eller räddare – däremot har vi fått mängder av rapporter om deltagare som använt Kidpower kunskaper för att främja sin egen säkerhet!

Det är så dyrt! Vår organisation stöds inte av statliga eller kommunala medel och vi är bero- ende av kursavgifter och privata bidrag för att stödja vår verksamhet. Våra utbildningar er- bjuder en professionell träning av hög kvalité som de flesta deltagare säger har påverkat deras liv väldigt positiv. Kurspriserna, som vid första anblick kan verka höga, är självkostnadspriser som täcker de utgifter vi har för att göra det möjligt för oss att både planera, genomföra och utvärdera kurser samt finnas tillgänglig via e-post och telefon och sköta vår löpande verksamhet. Mycket tid och arbete läggs ned av vår förening för att ständigt utveckla våra kurser och vi lägger stor tonvikt vid att våra instruktörer är välutbildade, effektiva och professionella.

Samtidigt, som en ideell förening, vill vi inte att pengar ska vara en anledning till att du eller viktiga människor i ditt liv inte kan ta del av vår träning. Om du eller din organisation inte kan betala våra avgifter, kan vi samarbeta med er för att få ekonomiska bidrag från fonder och stiftelser.

Funkar det verkligen? Med hjälp av en professionell utvärderingsfirma har vi fått vetenskap- ligt bevis på att våra utbildningar verkligen fungerar. I studien sa omkring 95 % av föräldrar- na och vårdnadshavarna att deras barn var säkrare tack vare Kidpowers träning. Mer än 90 % av vårdnadshavarna och 100 % av föräldrarna sa att de kände sig mer kapabla att själva lära barnen personlig säkerhet. Över 90 % av vårdnadshavarna och 75 % av föräldrarna sa att de använde träningen för att hjälpa barnen hantera specifika situationer. Direkt efter träningen rapporterade föräldrarna och vårdnadshavarna att nästan 88 % av barnen lärde sig färdighe- terna – och att mer än 70 % fortfarande kunde dem och använde dem 3 till 9 månader efter träningen. Några av färdigheterna, som att stoppa oönskad fysisk kontakt, lärde sig över 90 % av barnen att använda.

Varför våra utbildningar är så viktiga

Kränkningar, hot och våld utgör tyvärr stora hälsorisker mot barn och ungdomar.

Även om dessa problem uppmärksammas är det sällan som effektiva förebyggande kunska- per förmedlas tidigt på ett positivt och säkert sätt. Att lära barn ”säkerhet i trafiken” är något som ses som självklart – trots att det i verkligheten är större risk för barn att utsättas för ett allvarligt brott än en allvarlig trafikolycka. Vi vill att det ska vara lika självklart att ge barn och ungdomar information om ”folksäkerhet”.

Annan statistik är minst sagt lika nedslående:

  • 1 av 10 flickor och 1 av 13 pojkar har utsatts för sexuella övergrepp innan de fyllt 18 år
  • 1 av 7 elever i grundskolan är inblandade i mobbningsproblem
  • 47 % av flickorna har någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier i skolan
  • Omkring 5000 barn misshandlas varje år

Kostnaderna för familjen och samhället att ta hand om en människa som blivit utsatt för brott är enorma, både känslomässigt och ekonomiskt.

Många barn och ungdomar känner sig hjälplösa när de konfronteras fysiskt eller verbalt, och har erfarenheter och en inställning som stoppar dem från att göra positivt val för sig själva.

Vad vi kan göra

De flesta kränkande och farliga situationer kan förebyggas och hanteras om utsatta barn och ungdomar vet vad de ska göra för att skydda sig. Våra kurser erbjuder praktisk träning ut- format för att identifiera och utveckla färdigheter som deltagare kan använda för att vara och agera uppmärksamma, ta kontroll i potentiellt farliga situationer med folk de känner såväl som främlingar och minska risken att bli offer för våld, övergrepp eller utnyttjande. Kidpower fokuserar på att stoppa våld och övergrepp, när det är möjligt innan det händer på alla nivåer – från mobbning och verbala trakasserier till sexuella överfall, och erbjuder verk- tyg för att minimera risken att bli utsatt igen.

Kidpower har utvecklat ett utbildningsprogram specifikt för barn och ungdomar. Vårt mål är att våra deltagare integrerar enkla och värdefulla koncept såsom:

  • hur de kan försvara sig mot sårande kommentarer
  • hur de kan agera med uppmärksamhet och självförtroende
  • hur de kan be om hjälp och insistera i farliga eller svåra situationer
  • hur de kan sätta lämpliga personliga gränser med personer de känner på ett tydligt sätt.

Kidpowers tonvikt ligger på att lära ut problemlösning utan våld. Vi lär ut fysiska tekniker endast i ett sammanhang där barnen hotas fysiskt och efter att de försökt alla andra icke- vålds alternativ. Färdigheterna övas på ett åldersanpassat sätt.

Deltagare och vuxna i deras omgivning rapporterar ofta till oss att det ökade självförtroendet och kunskapen i kombination med den minskade rädsla efter en Kidpower kurs hjälper våra deltagare delta mer aktivt i sitt dagliga liv.

Vi ser på våra utbildningar som viktiga, hälsofrämjande och våldsförebyggande livskunskaper – och hoppas att du gör det också!

Copyright © Kidpower Teenpower Fullpower. Kontakta oss för tillstånd att kopiera och använda: 08-­508 66604 eller info@kidpower.se