Vad är Kidpower Teenpower Fullpower Sverige?

Kidpower Teenpower Fullpower Sverige (förkortas Kidpower) är en partipolitiskt, ekonomiskt och religiöst obunden ideell förening som startades 1999. Vi har vårt säte i Stockholm men har hela landet som vårt verksamhetsområde. Centret drivs av en anställd koordinatör, som även är huvudinstruktör. Vi har även en styrelse och volontärer som hjälper oss med vårt löpande arbete. Vi är en del av Kidpower Teenpower Fullpower International.

Vårt mål är att arbeta tillsammans för att skapa kulturer grundade på omtanke, respekt och säkerhet för alla. Vår uppgift är att lära människor i alla åldrar med alla förmågor, speciellt utsatta barn, att använda sin kraft för att vara säkra, ta kloka beslut och tro på sig själva. Experter rekommenderar Kidpowermetoden för att den är positive, praktisk och relevant för barn, ungdomar och vuxna från många olika kulturer. Vi har tjänat over 1 miljon individer världen over – 200 000 av dessa genom våra kurser och 800 000 av dessa genom våra utbildningsprogram.

Varför är Kidpower viktigt?

Färdigheterna i ”folksäkerhet” som lärs ut av Kidpower förbereder individer att vara säkra med sig själv och andra. Vårt samhälle informera om hur viktigt det till exempel är med brandsäkerhet – inte bara för att undvika att göra sig illa vid en brand utan också för att kunna njuta av att använda eld föra att laga mat, för värme och för att ha roligt. Därför heter det ”brandsäkerhet” snarare än ”brändförebyggande”.

Färdigheter i folksäkerhet är bland annat: gränser för att skapa bättre relationer, säkerhetsplaner för att förbereda för det oväntade, förmågan att stå upp för sig själv och andra både på ett känslomässigt och fysiskt plan, själskyddsstrategier för att förebygga de flesta problem och självförsvarstekniker för att stoppa nödsituationer. Dessa kunskaper kan förebygga de flesta situationer som involverar mobbing, trakasserier, övergrepp, överfall och bortrövande. Även om ämnena kan vara allvarliga så är Kidpowers tillvägagångssätt stärkande, dynamiskt och positivt.

Vilka tjänster erbjuder Kidpower?

Kidpower erbjuder kurser, publikationer och träningar som införlivar vårt väldigt positive och effektiva metod för att lära ut Folksäkerhet. Vår utbildningsmetod inkluderar:

  • Förklaringar av viktiga koncept genom exempel som är meningsfulla och åldersanpassade för våra deltagare.
  • Aktiviteter är utformade för att ge varje deltagare en möjlighet att träna på ett framgångsrikt sätt varje färdighet som presenteras.
  • Anpassning så att kunskaperna är relevant för livssituationer, kulturen och förmågan av olika individer.

Vi erbjuder en mängd gratis information genom vår hemsida kidpower.se i form av artiklar och e- nyhetsblad. Dessutom tillhandahåller vi individuell handledning, via e-post, för att hjälpa personer att använda våra färdigheter i folksäkerhet för att lösa specifika problem.Vi har center och representanter i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sverige, Pakistan, Belgien, Peru, Schweiz, Indien, Tyskland, Sydafrika, Mexiko, Libanon, Brasilien och Vietnam. Vi har utbildningar för instruktörer, organisatörer och verksamhetsansvariga för våra center så att de kan erbjuda våra tjänster på sin ort. Vi har en struktur som ser till att kvaliteten på våra tjänster hålls på en så hög nivå som möjligt samtidigt som vi växer som organisation.

Hur startade Kidpower?

Incidenten som inspirerade grundaren av Kidpower – Irene vand der Zande – inträffade 1985 i Santa Cruz i Kalifornien, USA, när hon försvarade 8 unga barn, bland annat hennes 7-åriga dotter och 4-åriga son – mot en man som hotade med att kidnappa dem. Irene samlade pedagoger, poliser, psykologer, säkerhetsexperter, kampsportsexperter och föräldrar för att bilda Kidpower som sedan utvecklades till Kidpower Teenpower Fullpower International.

1999 startades det svenska centret av Kidpower Teenpower Fullpower av Amanda Golert och hon har sedan dess varit ansvarig för verksamheten. Förutom att hon leder Kidpower Teenpower Fullpower Sverige är hon också ”Training and Curriculum Consultant” för Kidpower Teenpower Fullpower International. Det innebär bland annat att hon leder de internationella instruktörsträningarna och utvecklar samtliga utbildningsprogram som finns inom organisationen. Dessutom har hon illustrerat flera av organisationens publikationer.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Träning i Vardagssäkerhet ger deltagare strategier som hjälper dem att vara säkra varje dag – med folk människor de känner, jämnåriga, mobbare och främlingar. Full Kraft träning ger deltagare möjligheten att öva på fysiska självförsvarstekniker med full kraft tillsammans med en instruktör som är vadderad från topp till tå.

Vi har bland annat följande kurser: Kidpower säkerhetsträning för barn från 3 till 12 år och deras föräldrar, lärare eller vårdnadshavare; Teenpower för tonåringar; Fullpower för vuxna; Workpower för arbetsplatser; Parentpower för att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare sätta gränser, hantera känslor och skaffa hjälp; och Seniorpower för äldre. . Vi erbjuder även anpassade kurser för personer med specifika utmaningar såsom funktionshinder, att leva i en farlig miljö eller brottsutsatta. Träning för Presentatörer ger personal som arbetar med barn, ungdomar och vuxna ger personal färdigheter i hur det kan lära ut säkerhetskunskaper på egen hand och binder samman vårt utbildningssystem med deras egna läroplaner eller riktlinjer.

Finns det något bevis att Kidpower fungerar?

Under de år vii har varit verksamma har vi fått väldigt positiva utvärderingar och bra respons från våra deltagare, och tagit del av många berättelser där de använt sina färdigheter i personlig säkerhet både för att förbättra sin dagliga tillvaro och stoppa farliga situationer.

2004 dokumenterades effektiviteten av våra program för unga barn genom en utvärdering utförd av ett oberoende utvärderingsföretag (La France Associates) och finansierad av Lucile Packard Foundation for Children’s Health.

Cirka 95 % av föräldrarna och vårdnadshavarna till över 550 barn från multikulturella låginkomsttagarfamiljer observerade att deras barn var säkrare tack var sin Kidpowerträning. Föräldrar och vårdnadshavare rapporterade att de flesta av dessa 3 till 5-åringar kom ihåg de flesta av teknikerna fyra till nio månader efter utbildningen. Över 90 % rapporterade att de personligen kände sig bättre förberedda att förklara säkerhetskunskaper för sina barn.

En liknande utvärdering gjordes 2005 av ett oberoende utvärderingsföretag av 840 Nya Zeeländska skolbarn i åldrarna 8 – 12 år samt deras lärare. Både lärare och barn rapporterade efter tre månader att eleverna använde sig av färdigheterna för att minska konflikter, att färdigheterna ökade deras självförtroende och minskade deras oro, och att de tyckte att programmet var ”roligt”.

Ett forskningsprojekt för en doktorsavhandling om effekterna av självförsvarsträning med yngre tonårsflickor, som tränats av både Kidpower och en annan organisation, fann att Kidpower har alla de inslag som flickorna definierade som viktiga för att deras träning skulle hjälpa dem att både känna sig och vara säkrare.